Sunday, October 18, 2020

కజిన్ సిస్టర్ తో నా అనుభవం....

నా పేరు స్ నా కసిన్ నేమ్ సుజిత. తాను నాకన్నా 2 యియర్స్ యంగర్. అప్పుడు నేను గ్ర్యాజుయేషన్ చదువుతున్న. 2న్డ్ ఎఆర్ హాలిడేస్ కి వాళ్ళ ఈనీటికి వెల్ల.

మొదట్లో తనంీధా నాకు ఎటువంతు కూరిక లెఢు.కానీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు తన బిహేవియర్ కొద్దిగా తేడాగా అనిపించింధీ. కానీ నేను పెద్దగా పట్టించుకోలెఢు. ఒక రోజు నాకు హెడ్ ఏక్ గా ఉంటే పడుకున్న ఆ రోజే నా అంకల్ అండ్ ఆంట్ పని ఉంది బయటికి వెళ్లారు. తాను నా డ్గ్‌గారకి వాచీ ఏమీండిరా అలా పడుకున్నావ్ అంది. నేను హెడ్ ఏక్ గా ఉండే అని అన్న. మయ మాటలు ఇలాగా …..

సూజి : ఏరా అన్నయ్య ఏమీండిరా? అలాగున్నవ్?

మే : ఏమీ లెఢే కొద్దియా హెడ్ ఏక్ గా ఉండే.

సూజి : తల మర్దన చెయ్యనా?

మే : వడ్డులేవే.

సూజి : రారా న వల్లో తలపెట్టుకో నేను మసాజ్ చేస్తా.

తాను ఫ్లోర్ ంీధా కుర్క్‌చుంధీ నేను తన వడిలో తల పెట్టుకున్న. ఏయేఏ టైమ్ లో తాను చూపించిన ప్రేమ ఒక సిస్టర్ కి బ్రదర్ ంీధా ఉండే లవ్ అనిపించాలా నాకు. ఏదో తేడాగా ఉంది. వయాసేమో ప్రొసీడ్ అవ్వు అంటుంటే మన్సేమో తాను నీకు చెల్లెలురా అని హెచరించింది. తాను నాతో చాలా క్లోస్ గా మూవ్ అయ్యేధి. నాకు చాలా బయం వేసేధి ఎక్కడ తప్పు చేస్తనో అని.

ఆ నైట్ నేను మయ అంకల్ డ్రింక్స్ తీసుకున్నాం.(నాకు డ్రింక్స్ అలావతినప్పటి నుంచి నేను ఎప్పుడిన నా అంకల్ ని కలిస్తే ఇద్దరం కలిసే తాగుతాం. మయ పేరెంట్స్ కి అస్స్‌లు ఏమీ చెప్పాడు ఒక వేల ఏమీనా నాకు ఎక్కువితే తాను చాలా కవర్ చేస్తాడు)ఆ రోజు కొద్దియగా ఎక్కువే తాగను సిగేరేత్ట్స్ కూడా ఎక్కువగానే కాల్చాను. ఆ టైమ్ లో మయ సిస్ నా వంక చాలా సీరీయస్ గా చూసేది. ఇంతకు ముంధూ ఎప్పుడు కూడా తాను అలాగా చెయ్యలేఢు. నేను ఏమీ పట్టించు కొలెఢు. నేను ఎక్కువగా తాగడానికి ఒక కారణం ఉంధీ ఆక్చువల్ గా ఆ సమ్మర్ హాలిడేస్ నేను న గ్ఫ్ తో ఎంజాయ్ చెయ్యాలి. కానీ చిన విషయం లో తాను నాతో గొడవ పెట్టుకొని నాతో లవ్ కట్ అంది. నాకు చికన్ కరీ అంటే చాలా ఇస్తాం. స్పైసీ గా ఉంటే ఇంకా చాలా ఇస్తాం.

ఆ రోజు మయ సిస్ కరీ ప్రిపేర్ చేసింధీ నాకు ఇస్తమినట్టుగా. ఆక్తుఅళ్లుయ్ ఇంట్లో ఎవరు కూడా అంత స్పైసీ గా తినరు. నా కోసం అని తాను ప్రిపేర్ చేసింది. తనే అని కాదు మయ రిలేటివ్స్ ఎవరిన నాకీ నచినట్టుగానే వన్దుతారు.సరే నైట్ 11 కి నేను నా అంకల్ డ్రింక్స్ ఫినిష్ చేసెఅమ్. తరవ డిన్నర్ చేసాము. తనే దగ్గర ఉంది నాకు వడ్డించింధీ. కానీ నా దగ్గర ఉన్నత సేపు చాలా కోపం గా ఉంధీ.సరే డిన్నర్ ఇంధీ మేము డాబా పీన పడుకున్నాం. ఆంటీ అంకల్ వాళ్ళ బెడ్ రూమ్ లో పడుకున్నారు. వాల రూమ్ లో ఏసీ ఉంధీ. నన్ను కూడా అక్కడ పడుకో మన్నారు కానీ నేను పదుకోలెఢు. పీన పడుకుంట అని చెప్పాను. మయ సిస్ కూడా నాతోనే పడుకుంట అని పీకి వచింది.ఇద్దరం పాక్‌లు వేసుకున్నాం. తాను నాకు కొద్దియగా దూరం గా పడుకుంధీ.

మే : ఏమీంధే అంత కోపం గా ఉన్నావ్ నా ంీధా?

సూజి : ఏమీ లెఢు.

మే : ఏదో ఉంధీ ఎందుకంత కోపం ? నేను ఏమీనా తప్పు చేసాన?

సూజి : ఇప్పుడు నీకు తాగడం అంత అవశ్రమ?

మే : అదేంటే కోత అడుగుతున్నావ్? ఇంతక ముంధూ నువ్వు ఉండగానే కదా నేను మీ బాబు(ఫాదర్) తాగం కదా

సూజి : ఏమో ఇప్పుడు నువ్వు తాగడం నాకు నచాలేఢు.ఇన అన్ని సిగేర్రటెశ్ కాలాచ? నీ హెల్త్ ఏమవుతుంధీ?

మే : జీవితమే పోంధీ ఇంకా హెల్త్ ఏమీయం పరవలెఢు.

సూజి : ఇప్పుడు ఏమీంధీ నీకు? అంత బాగానే ఉంధీ కదా.

మే : ఏమీ బాగుంధే అంతః ఇపోంధీ.

సూజి : ఏమీంధీ ర చెప్పు. నేను ఉన్న కదా నీకు. నాతో చెప్ప కుడఢా?

మే : నాకు రాణి(మై ఎక్స్ గ్ఫ్) కి కట్ ఇంధీ.

సూజి : ఏరా ఎందుకని?(శె నోస్ అబ్ట్ మై గ్ఫ్ )

తనకి న్యూ జరిగింధీ అంత చెప్ప. తాను చాలా ఫీల్ ఇంధీ.

తాను నన్ను తన గుండెలాకి హతుకుంధీ. అలాగాఏ తన గుండెలంీధా పడుకున్న. ఎప్పుడుద్ నిద్ర పోయానో నాకె తెలియాధు. ఇంచుమించుగా 3 ఒర్ 3′:30 మాదయలో నాకు మెలకువ వచింధీ. చేస్తే ఇద్దరం లవర్స్ లాగా హగ్ చేసికుని ఉన్నాం.తన నీఘ్ట్య్ నీ వరకు వచేసింది. నా రైట్ హాండ్ తన బట్స్ ంీధా ఉంధీ. రియలీ దే అరె వెరీ స్మూద్.వెంటనే తననుడి విడిపోయాను. తాను మామూలుగా పడుకుంధీ. తన నీఘ్ట్య్ తిఎస్ వరకు వచేసింధీ. చాలా చాలా ప్రశాంతం గా ఉంధీ తన ఫేస్ తన బ్రెస్ట్ కల్లా ముంధూ అలాగా కనపడుతున్నాయ్.(డ్యూ తో స్ట్రీట్ లైట్ బ్బేసిడే హేర్ హౌస్) నాలో కోరికలు కలుగుతున్నై (డ్యూ తో డ్రింక్స్) ఎంత కొంతర్‌లో చేసుకుందాము అని అనుకున్న నాకు కుదరలెఢు. నెమ్మదిగా తన శాల్లు(బ్రెస్ట్స్) నీధ హాండ్ వేశాను. దే అరె స్మూద్ లోకే స్పాంగ్. లోపవా బ్రా ఉఎసుకంఢీ. నాకు పీఛెక్కి పోతుంధీ. ప్రొసీడ్ అవ్వాల వద్ద అరడం కలెఢు. కూరికలు చెలరేగిపోతున్నై. ఇంకా పడుకుంటే కస్తం అని డాబా చావరుకు వెళ్ళి సిగేరేత్తే కాల్చుకుంటున్న.తాను వాచీ నా ప్రక్కన నుంచింది.ఒక్క సారిగా షాక్ అయ్యాను.

మే : నువ్వా?

సూజి : మరి ఎవరణుకున్నావ్? గోస్ట్ అనుకున్నవా?

మే : బాయ పడ్డనే బాబు. నిధ్డ్రా రావడం లేదా ఏమిటి?

సూజి : రావడం లెఢు. మరి నీకు?

మే : అంటే ఇప్పటి వరకు నువ్వు నిద్రపోలేడాహ్?

సూజి : లెఢు.

(తాను నా దగ్గరగా వాచీ నిలబాదింధీ. అలా నీల బాదడం లో తన రైట్ బూబ్ నా లెఫ్ట్ హంద్‌కి తగులుతుంధీ)

మే : అంటే నువ్వు అస్స్‌లు పదుకోలేదా?

సూజి : లెఢు ర . ఈ ఎందుకలా అడుగుతున్నావ్?

మే : అబ్బే ఏమీ లెఢు.

సూజి : ఒరే నీకు ఒకటి చెబుతాను విను. నువ్వు నీ ఎక్స్ గ్ఫ్ గురించి ఈతే బాద పడకు. దాని బాద్ లక్ నిన్ను వదిలెయ్యడం.బడా పడకు నేను ఉన్న కదా నీకు.

మే : ఆది వేరు నువ్వు వేరు.

సూజి : అంటే

మే : అంటే అంటే ఎలాగా చెప్పాను?

సూజి : పోనీ చేతలతో చెప్పు

మే : ఏంటి??????????????????????????????????/

సూజి : అర్దం కలధా బుద్దు?

మే : ???????????/

సూజి: ఇండాక్ నా వొళ్ళంత తాడిమవు కదా.

మే : స్రై అదెంటంటే తాగిన మీకాం లో ఏదో తప్పు చేసా. నేను కావాలని చెయ్య లెఢు.

సూజి : కానీ………………..నేను కావాలనే చేసా.

మే : వాట్? అర్దం కాలెఢు.

సూజి: ఇంద్‌లో అర్దం అవ్వడానికి ఏముంధీ. నువ్వంటే నాకు చాలా చాలా ఇస్తాం. ఎంత ఇస్తాం అంటే నీకు హెడ్ ఏక్ వస్తే నను తట్టుకోలేనత ఇస్తాం.

మే : అందుకేనా నేను తాగనని కోపంగా ఉన్నావ్?

సూజి : నువ్వు తాగవని కోపం కాదు. ఎక్కువ తాగవని నాకు కోపం. అంతే తప్ప నీమెధా నాకు ఎటువంటి కోపం లెఢు ర. నువ్వంటే నాకు చాలా ఇస్తాం. ఆది ప్రేమో కొరికో లేక వ్యామోహామో నాకు తెలియాధు. కానీ నువ్వంటే నాకు పిచీ.

మే : కానీ మనిద్దరిమడాయ్ ఏ లాంటి రీలేషన్ కుదరాదేమో.

సూజి : అందరికి చెబితే కుదరాధు. కానీ మనిద్దరిమద్యే ఉంటే ఎవడికి తెలియాధు కదా. ఒరే ఈ లవ్ యూ ర. ఈ లవ్ యూ సో మచ్.

తన మాటల ప్రబవమో,మందు ప్రబవమో లేక మనసులో రగులుతున్న సెక్స్ కోరికల పరాబహ్వామో కానీ వెంటనే న్యూ కు డా ఈ లవ్ యూ చెప్పేసి తనని హగ్ చేసుకున్న.

మే : ఒకటి అడగనా నిన్ను

సూజి : ఒరే నేను ఇప్పుడు నీ లవర్ ని ఎడియన్ నువ్వు నన్ను అడగా వాచు.ఆకారుకి సెక్స్ ఇన సరే.

మే : అః?

సూజి : ఒరే నీకు సెక్స్ అంటే చాలా ఇస్తాం అని నాకు తెలుసు. ఇక్కడ ఉన్నాని రోజు నీ ఇస్తాం. ఇన మన ప్రెఅమ్ కి గుర్తుగా నీకు ఒకటి ఇవ్వలనుకుంటున్న.

మే : ఏంటది?

సూజి : నా కన్నెతనం. నాకు కన్నేరికం చెయ్యరా మగడ.

ఓక్ ఫ్రెండ్స్ ఇదా మయ స్ట్రోయ్ ఇంకా ఈపోలెఢు. నెక్స్ట్ పార్ట్ లో అశలినా దెంగులత ఉంతుంధీ .
Share: