Sunday, October 18, 2020

పనిమనిషి పూకు పచ్చడి చేశాను...

మీరు న మూడు టూ స్టోరీస్ చదివారు కదా. అందులో ఒకటి నిజ అనుభవం అండ్ ఇంకోటి న ఫ్యాంటెసీ. ఇది న రియల్ అనుభవం. ఇది నాకు మాఇంట్లో పాణిప్‌మనిషి మధ్య జరిగింది. మా పని మనిషి పేరు లక్ష్మి ఆగే ఇప్పుడు 37.  దానికి 20 య్ర్స్ ఉనప్పటినుండి మా ఇంట్లో పని చేసేది. మా ఇంట్లో పని చేసినప్పుడు దానికి కొతగా పెళ్లి అయ్యింది. 3 య్ర్స్ తర్వాత బాబు పుట్టాడు. బాబు పుట్టక 2 య్ర్స్ కి దాని మొగుడు పోయాడు. అప్పుడు దాన్ని చుస్కోడానికి ఎవరులేరని ఏడిస్తే మా అమ్మ దాన్ని మా ఇంట్లోనే ఉంటూ పని చేస్కోమై చెప్పింది. అప్పటినుండి అదే మాఇంట్లోనే ఉంటూ పని చేస్కూనేది. ఇక ఆక్చువల్ కధ కింద చదావన్డి.

ఇది 9 య్ర్స్ బ్యాక్ జరిగింది. అప్పుడు న ఆగే 23 దాని ఆగే 29. అప్పటికీ దాని మొగుడు చనిపోయి 3 య్ర్స్ ఔతుంది. దాని బాబుకి 5 య్ర్స్. లక్ష్మి అంత తెలుపు కాదు అంత నలుపు కాదు. చామన ఛయాలో కొంచెం నలుపు రకంగా ఉంటుంది. కొంచెం పొట్టి 5.2 హైట్, పొట్టిగా బొద్దుగా ఉంటుంది. లక్ష్మి అండ్ దాని బాబు ఇద్దరు హాల్ లో పాడుకునే వాళ్ళు. అమ్మ తన బెడ్‌రూమ్ లో నేను న బెడ్ రూమ్ లో పాడుకునే వాడిని. అప్పటికీ న మ్బ ఐపోయింది. ఎండాకాలం కావడం తో మా పెద్డత్తా పిల్లలతో వల్ల తల్లిగారి ఊరికి వెళ్లిపోయింది. నాకు సెక్స్ లేక 1 మంత్ ఔతుంది. ఒకరోజు నైట్ చాలా సేపు బ్ఫ్ చూస్తుకుర్చున్నాను నిద్ర  పట్టక. మధ్యలో దాహం వేస్తే వాటర్ కోసమని హాల్ లోకి వెళ్ళి లైట్ వేసి ఫ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వెళ్ళాను, టైమ్ 12 దాటిపోయిండిది. వెల్లేప్పుడు కింద పడుకున్న పనిమనిషి లక్ష్మి ని చూశాను. దాన్ని పావిత పక్కకి జరిగిపోయి దాని ఎత్తైన పెద్ద పెద్ద శాల్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఆది వైట్ బ్లౌస్ వేస్కుండి లోపల బ్రా వేస్కోలేదు లైట్ వెలుతురికి జ్యాకెట్ లో దాన్ని శాల్లు వాటిపైన నల్లటి వెడల్పాటి ముచికలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. నేను దానివంకే చూస్తూ ఫ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. లక్ష్మి ఫ్రిడ్జ్ వైపు కళ్ళు పెట్టుకుని పడుకుంది. ఒక కాలు ఎత్తి మడుచుకుని నిలపెట్టి ఉంది. చీరా మోకాళ్ళ దాకా పైకి లేచిపోయి ఉంది. ఏయేఏ పొసిషన్ లో దాని కాలి పిక్కలు స్పష్టం గా కనిపిస్తున్నాయి. మంచి కండ పట్టి బాలంగా ఉన్నాయి దాని పిక్కలు. అలా పడుకోడం వల్ల దాని కల్లా లోపల దాని చిర్రాకి కింద వైపు గ్యాప్ వచింది కొంచెం కిందకి వంగి చూస్తే లోపల చూడవాన్చు అని నేను కావాలని బాటల్ క్యాప్ కింద పడేసి దాన్ని తీస్తునట్టు కిందకి వంగి దాని కల్లా మాధలోకి చూశాను. దాని బాలిసిన తొడలు బాగా కనిపిస్తునయి కానీ దాని పూకు కనిపించలేదు. కాసేపు అలాగే చూస్తున్నాను. దాన్ని శాల్లు తొడలు చూస్తుంటే నాకు మూడ్ వచింది.

అప్పుడు అనుకున్నాను దీన్ని లైన్ లో పెడితే రోజు ఇంట్లోనే దీన్ని దేంగొచు అనుకున్నాను. దాన్ని అల్గే చూస్తూ ఫ్రిడ్జ్ డోర్ తీసి బాటల్ లోపల పెట్టా బోయను ఆది జారీ కింద పడింది ఆ సౌండ్ కి ఆది లేచింది 'ఏమయింది బాబు' అంది. నేను తేరుకుని 'చేయిజరీ కింద పడింది అన్నాను దాని సల్ల కేసి చూస్తూ. దాని శాల్లు చూస్తున్న అని దానికి అర్దం అయ్యింది దాని పావిత సారి చేస్కుని 'ఉండండి బాబు నేను తుడిచేస్తాను' అంటూ కిచన్ లోకి వెళ్ళి ఒక బట్ట తెచి వాటర్ తుడిచేసింది. ఆది కింద వంగి చూస్తుంటే దాన్ని [అవిత కిందకి జారీ దాన్ని శాల్లు సగం బయటికి వాచీ కనిపిస్తునయి. నేను అలానే చూశాను ఆది తుడుస్తునంట సేపు. ఆది న వైపు చూసి 'మిరెళ్లి పడుకోండి బాబు' అంది. నేను దాన్ని అడోలా చూస్తూ న బెడ్‌రూమ్ లోకి వెళ్ళాను ఆది న చూపులు గమనించింది. లోపలికి వెళ్ళి ఆలోచించాను దీన్ని ఎలా లైన్ లో పెట్టాలి అని. దానికి ముందు మూడ్ టేపించాలి అప్పుడు దాన్ని డెంగళీ అప్పుడు వద్దు ఆనాడు అని అలా ఆలోచిస్తూ నిద్ర పోయాను.

మార్నింగ్ 9 కి తలుపు చప్పుడు అయ్యింది మెల్లిగా కళ్ళు తెరిచి ఎవర అని చూశాను చిన్నగా. లక్ష్మి వచింది రోజులగా న రూమ్ క్లీన్ చేయడానికి. ఆది లోపలికి వాచీ రూమ్ ఊద్వాడం మొదలు పెట్టింది. దాని పావిత చుట్టూ తీసి బాడుము దగ్గర లంగాలో దోపుకుని ఉంది అలా చేయడం వల్ల దాని చేర సల్ల మద్యలో కి వెళ్ళి దాని రెండు శాల్లు ఎత్తుగా కనిపిస్తున్నాయి. నేను నిద్ర పోయాను అనుకుని ఆది ఫ్రీగ ఇల్లు ఉడుస్తుంది దాని పావిత గురించి పట్టించుకోకుండా. నేను లేచే ఉన్నాను అని తెలిస్తే ఆది సర్దుకుతుంది అని నేను సన్నగా కళ్ళు తెరిచి దాని శాల్లు దాని నడుము పైన మడతని చూస్తున్నాను. ఆది ఇల్లు ఉడుస్తూ అనుకోకుండా ఆది న కంప్యూటర్ టేబల్ ని కదిలించింది అప్పుడు మౌస్ పక్కై జరిగి కంప్యూటర్ మానిటర్ ఓం అయ్యింది. అందులు ఓక్ బ్ఫ్ పాస్ చేసి ఉంది ఇంగ్లీష్ బ్ఫ్, దాన్ని కళ్ళేటీ పూకులో మొద్దపెట్టి దెంగుతూన్న సీన్ పాస్ చేసి ఉంది. మాకు అప్పుడు గుర్తోచింది నేను నైట్ మూవ్ చూస్తూ పాస్ చేసి వెళ్ళాను వాటర్ తాగడానికి మళ్లీ తిరిగి వాచీ లక్ష్మి గురించి ఆలోచిస్తూ మూవీ గురించి మార్చి పోయాను. నాకు అదే ప్లస్ పాయంట్ అయ్యింది ఇప్పుడు. లక్ష్మి న కంప్యూటర్ వైపు చూసి షాక్ అయ్యీ అలానే చూస్తూ ఉంది. ఒక 2 మిన్స్ అలా చూసిన తర్వాత మళ్లీ రూమ్ ఉద్వడం స్టార్ట్ చేసింది ఉడుస్తునంట స్పెయూ ఆది కంప్యూటర్ వైపు చూస్తూనే ఉంది. రూమ్ ఉడ్చేసి ఆది బయటికి వెళ్ళి పోయింది వెళ్తూ వెళ్తూ న వైపు చూసింది నేను కళ్ళు ముస్కున్నాను పడుకున్నాడు అనుకుందేమో వెళ్లిపోయింది. నేను నవ్వుకున్నాను.

లేచి కంప్యూటర్ ఆఫ్ చెదం అనుకున్న అంతలోనే డోర్ దగ్గర సౌండ్ అవ్వడంతో మళ్లీ కళ్ళు ముస్కున్నాను. లక్ష్మి మళ్లీ బకెట్ లో వాటర్ తో రూమ్ లోకి వచింది. బుక్కెట్లోనుంది క్లాత్ తీసి ఇల్లు తుడుస్తూ కంప్యూటర్ వైపే చూస్తుంది. దానికి మూడ్ వచినట్టుండి దాని సల్ల పైన చేతులు వేసి వత్తుకుంటూ ఇల్లు తుడుస్తుంది. చీర పైనుండి దాని పూకు దగ్గ చేయి పెట్టి రుదుకుంటుంది.ఆది ఫుల్ మూడ్ లో ఉంది అంటే దీన్ని లైన్ లో పెట్టడం ఎాసైనే అనుకుతున్న మనసులో. న ప్రమేయం లేకుండానే న పని సగం ఐపోయింది అనుకున్నాను మనసులో. ఆది కంప్యూటర్ ని అలానే చూస్తూ రుదుకుతుంది. ఇంతలో 'లక్ష్మి' అంటూ  అమ్మ పిలవడం విని పరిగేతుకుంటూ బయటికి వెళ్ళింది వెనక న బెడ్ రూమ్ డోర్ పెట్టి. అమ్మకి టిఫిన్ పెట్టి టీ ఇచినాతుంది. తర్వాత 'నేను షాప్ వెళ్తున్నాను జాగర్త' అని లక్ష్మి కి చెప్పడం నాకు వినపడింది. ఆది బకెట్ న రూమ్ లోనే వదిలి వెళ్ళింది అంటే మళ్లీ వస్తుంది అని అర్దం అయ్యింది. నేను వెంటనే దుప్పటి తీశాను షార్ట్ లోపల న బుజ్జీగాదు అప్పటికే లేచి ఉన్నాడు. కావాలనే దాన్ని షార్ట్ లో కనపడేలా నిలబెట్టి మళ్లీ నిద్రపోతునట్టు నటించాను. లక్ష్మి వాచీ డోర్ తీసి లోపలికి వచింది. నన్ను చూసింది నేను చిన్నగా కళ్ళు తెరిచి చూస్తున్న్నౌు అదే షార్ట్ లో మద్ద వంక అలాగే కాసేపు చూసింది. తర్వాత రూమ్ తుడిచి వెళ్లిపోయింది.

నేను ఇంకా దాన్ని బుట్టలో వేసే పని మొదలు పెట్టాను. సాయంత్రం ఆది టీ టిస్కుని వ్యాచ్ టైమ్ కి కావాలనే డోర్ ట్రిచి పెట్టుకుని నేను బ్ఫ్ పెట్టుకుని చూస్తున్నాను ఆది డోర్ డాగ్గ్గర నిలపడి చూసింది అప్పుడే బ్ఫ్ లో దెంగుడు సీన్ వస్తుంది. కాసేపాటికీ ఆది డోర్ కొట్టింది నేను మానిటర్ ఆఫ్ చేశాను టీ తెచి ఇచి వెళ్ళింది. స్నానం చేసి టవల్ చుట్టుకుని కావాలనే దాని ముందుకి రావడం, మార్నింగ్ ఆది రూమ్ ఊర్వాదానికి వ్యాచ్ టైమ్ కి నిద్ర లేచి షార్ట్ లోని న మద్దని బయటపెట్టి ఉంచాను ఆది ఫులల్గా లేచి ఉంది న మద్ద సైస్ చూసి ఆది షాక్ అయ్యీ అలాగే చూస్తూ ఉంది. ఆది అలా చూస్తుంటే నేను అప్పుడే నిద్ర లేచీనట్టు కళ్ళు తెరిచి దాన్ని చూశాను. ఆది న మద్దనే చూస్తుంది. నేను న మద్దని షార్ట్ లోకి టోస్కోడం తో ఆది సెన్సెస్ కి వాచీ నన్ను చూసి పారిపోయ్ండి. ఆది బుట్టలో పడింది అని నాకు అర్దం అయ్యింది. ఆది టీ ఇచేటప్పుడు కావాలని దాన్ని చేతులు టచ్ చేసే వాడిని. ఒకరోజు రాత్రి ఆది పూకు దగ్గర చీరలోపల వెళ్ళుపెట్టుకుని కెలుకోదం చూశాను. ఇంకా దీన్ని డెంగే టైమ్ వచింది అని నాకు అర్దం అయ్యింది.

నెక్స్ట్ దాయ్ ఆది మార్నింగ్ అమ్మ షాప్ కి వెళ్ళి పోయింది. నేను లేచి రెడీ అయ్యీ వచాను లక్ష్మి వాచీ తిఫ్ఫిన్ న పక్కన నిలపడి తిఫ్ఫిన్ పెడ్తుంటే కావాలనే న చేతిని దాని నడుముకి టచ్ అయ్యేలా చేశాను. ఆది తిఫ్ఫిన్ పెడ్తుంటే ఏదో టిస్కోదానికి చేయి చాచినట్టు చాచి దాని సల్లకి తగిలించాను. దాని మొహం లో మారుతున్న చేంజస్ నాకు అర్దం అయ్యాయి. ఆది కిచన్ లోకి వెళ్లిపోయింది. నేను తిఫ్ఫీ తినేసి ప్లేట్ టిస్కుని కిచన్ లోకి వెళ్ళాను ఆది అంట్లు తొముటుంది సింక్ దగ్గర. నేను దాని వేకాలకి వెళ్ళి న మద్దని దాని వెనకాల గుద్డకీ టాకిస్తూ ప్లేట్ సింక్లో వేశాను. ఆది తలెత్తి వెనక్కి చూసింది. నేను దాని కళ్ళలోకి చూస్తూ దాని కుట్టు ఆటో చేయి ఇటో చేయి వేసి టాప్ ఓప్నే చేసి చేయి కదుకున్నాను. తర్వాత మెల్లిగా న రెండు చేతులను దాని  నడుం పైన ఆటొకటి ఇటొకటి వేసి నడుం వత్తాను. ఆది 'ససస్సస్ అబ్బా' అని కళ్ళు ముస్కుండి. అలాగే నడుముని కాసేపు వట్టి మెల్లిగా న చ్తులు పొట్ట పైన నిమూరుతు పైకి తెచి దాన్ని సల్ల పైన వేసి వత్తాను. 'హంంంంమ్మ్' అంటూ శ్వాస వదిలింది. మళ్లీ తేరుకుని 'బాబు ఏంచేస్తున్నారు వద్దు నన్ను వడాలండి' అంది. నేను 'ఏంచేస్తున్నానా నీకు కావాల్సిందే చేస్తున్నాను' అన్నాను.

'నాకు కావాల్సిందా అదేంటి నాకేం వద్దు నన్ను వాలండి బాబు' అంటూ న చేతులు తీసేసింది. నేను అన్నాను 'లక్ష్మి నాకు అన్ని తెలుసు నువ్వు ప్రోద్డున న మద్దని చూడడం, నేను బ్ఫ్ చూస్తుంటే నువ్వు వెనకాల నుండి చూడడం, నిన్న రాత్రి ని పూకులో వెళ్ళి పెట్టుకొడం అన్ని తెలుసు నాకు' అన్నాను. ఆది 'బాబు వద్దు బాబు వడాలండి ప్లీస్, మీరెక్కడ నేనెక్కడ' అంది ఆది. నేను దాని మాటలు పట్టించుకోకుండా న చేతులు దాని సల్ల పైన వేసి దాని సల్ళాని బలంగా పిసాక సాగాను. అలా సల్ళాని పిసుకూతూ వెనకాల న మద్దని దాన్ని గుద్డకేసి బలంగా రుద్దుతున్నాను. దానికి మూడ్ వచినాతుంది నన్ను ప్రతిగటించడం మానేసి మత్తుగా మూలగుతుంది. దాన్ని న వైపు తిప్పుకుని గట్టిగా హగ్ చేస్కుని న చేతులు దాని పిర్రాల పైన వేసి నాకెసి బలంగా హత్తుకున్నాను. న మద్ద దాని పొట్ట పైన గుచు కుంటుంది. నేను దాన్ని చేయి పట్టుకుని లాకుని వెళ్ళాను వెళ్తూ వెళ్తూ మైన్ డోర్ పెట్టేసాని దాని కొడుకు హాల్ లో ఆడుకుతున్నాడు దాన్ని న రూమ్ లోకి లకెల్లను.

దాన్ని న బెడ్ ఆపిన పడేసి దాని పైన పది దాని జ్యాకెట్ హుక్స్ తీశాను పెద్ద బొండాళ్లంటి టెండు శాల్లు బయట పడ్డాయి. ఆది అప్పుడే స్నానం చేసి నట్టుండి దాని వంటి నుండి లక్స్ సోప్ వాసన వస్తుంది. నేను ఒక చన్నుని చీకుతూ ఇంకో దాన్ని నోట్లో పెట్టుకుని చీక సాగాను. ఆది సెక్స్ లో పాళ్గుణి 3 య్ర్స్ అయ్యింది కదా మంచి మూడ్ లోకి వచింది న హైర్ లో చేతులు వేసి నన్ను దాన్ని సల్లకి గట్టిగా హత్తుకుంది. నేను దాన్ని చీర కుచిల్లు లాగేశను లంగా బొందు కూడా లాగేశను ఆది లేచి నియలపడింది అలా నిలపడడం తో దన్నని చీర లంగా కింద కాల్లచట్టూ ఫ్లోర్ పైన పడింది. పూకు పైన బొచు గీసీ చాలా రోజులు ఐనట్టుండి అక్కడ దట్టమైన ఆడివల ఉంది. దాని పూకు కనిపించడం లేదు కానీ దాని షేప్ అబ్బా మాట్తేకించేలా ఉంది. ఆది మళ్లీ బెడ్ పైన కూచుంది. నేను దాని ముందర నిలపడ్డాను ఆది న షార్ట్ డ్రాయేర్ కిడకి లాగింది నేను కావాలనే డ్రాయేర్ వేస్కోలేదు. న బుజ్జి గాడు 90 డెగ్రెసస్ లో లేచి దాని ముందు నాట్యం చేస్తున్నది. ఆది ఎం మాట్లాడ కుండా న మద్దని దాని నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతుంది. న మద్ద చుట్టూ ముద్దులు పెడ్తు న వత్టల్ని చీకుతూ న మొద్ద మొత్తం దాని నోట్లో కుక్కుకుని చీకుతుంది. నేను దాని తళని పట్టుకుని దాని నోటిని డెగుతునట్టు బయటికి లోపలికి ఊపుతున్నాను. దాన్ని సల్ళాని వత్తుతు అలా చస్తున్నాను.


కాసేపాటికీ ఆది అంది 'బాబు నేను ఆగలేను బాబు ర వాచీ నన్ను దెంగు ని మద్ద న పూకులో పెట్టి దెంగు' అని పాచిగా మాట్లాడుతుంది. బెడ్ పైన పడుకుని కళ్ళు ఎడం చేసింది. నేను దాని కల్లా మాద్యకి వెళ్ళాను ఆది న మద్దని టిక్సుని దాని పూకు రంద్రం దగ్గర పెట్టుకుంది. నేను ఒక్క గట్టి జర్క్ తో లోపలికి తొశను. పూకు టైట్ గా ఉంది 3 య్ర్స్ డెంగానాడు వల్లనేమో నేను మళ్లీ వెనక్కి లాగి ఈసారి బలంగా లోపలికి తొశను. 'అబ్బా ఛంపేసవ్ బాబు ఆమ్మూఓ అబ్బా' అంటూ అరుస్తుంది. 'ఏంటి నొప్పిగా ఉందా' అని అడిగాను నేను. 'లేదు బాబు సుకంగా ఉంది. అబ్బా ఎంత పెద్ద మద్ద మీది ఇలాంటిదే కవల్ని నాకు అని చూస్తున్నాను. దెంగు బాబు నన్ను దెంగు బలంగా దెంగు' అంటుంది. నేను మెల్లిగా దానికి స్ట్రోక్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాను. 'అబ్బా హంంమ్మ్ ఆది దెంగు బాబు న పూకు బూజు దులిపేయి బాబు ఈరోజు. న పూకు ని చించేశ్య ని మద్దతో' అంటూ అరుస్తుంది. దాని అరుపులకి నాకు మూడ్ బాగా వస్తుంది ఇంకా. నేను ఇంకా స్పీడ్‌గా దెంగుతున్నాను. 'ఆది అలా దెంగు దెంగు ఇంకా అబ్బా దెంగు న రాజా. ఎం దెంగుతూన్నావ్ ర నువ్వే న మొగుడివి ఇప్పటినుండి న పూకు నీకే సొంతం దెంగు బాబు' అంటూ అరుస్తుంది. నేను దాన్ని అలాగే 15 మినిట్స్ డెంగి డెంగి న మొద్ద దాని పూకు లోపలికం త తోసి కర్చేశాను అప్పుడే అదికూడా నన్ను బలంగా హత్తుకుని కర్చెసుకుంది. నేను దాని పైన అలానే ఉంది తర్వాత పక్కకి తిరిగి పడుకున్నాను.

లక్ష్మి లేచి వెళ్ళి మచి నీళ్ళు టిస్కోచింది నాకు ఇచింది, నేను తాగగానే. ఆది మళ్లీ న మద్దని దాని నోట్లో పెట్టుకుని ఐస్ క్రెఅంల చీకుతుంది. న మద్ద మళ్లీ లేచింది. ఈసారి ఆది న పైకి వాచీ నాకు అటు ఇటు కళ్ళు వేసి న మద్దని దాని పూకులో పెట్టుకు ఊగడం స్టార్ట్ చేసింది. ఆది ఊగుతుంటే దాన్ని శాల్లు బాలేగా కదుల్తున్నాయి నేను న చేతులు దాని సల్ల పైన వేసి వత్తుతున్నాను. ఆది 20 మింటెస్ డెంగి కర్చెసుకునతుంది అలసిపోయి పక్కన పడుకుంది. నేను దాని పైకి వాచీ డెంగడాం స్టార్ట్ చేశాను. దానికి బాల్నగా గుడ్దుతు 10 మినిట్స్ డెంగి కర్చెసుకుని అలసిపోయి పడుకున్నాను. అలా ఆరోజు దాన్ని మొత్తం 4 టైమ్స్ డెంగాను. డెంగడాం ఐతే డెంగాను కానీ నాకు బయమేసింది దాని పూకులో కర్చను కడుపు వస్తుందేమో అని. నేను దానికి పిల్స్ టిస్కోచి ఇచి వేస్కో మన్నాను వేస్కుండి.

అప్పటి నుండి రోజు మా అమ్మ షాప్ కి వెళ్ళగానే దాన్ని డెంగే వాడిని కానీ బయమెసఏది ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే అంతే అని అదే విషయం దానికి చెప్పాను. ఆది వల్ల అన్న ఇంటికి వెళ్తున్న అని చెప్పి వెళ్ళి అక్కడ పిల్లలు పుట్టకుండా ఆపరేషన్ చేపించుకుని వచింది. అప్పటి నుండి నేను దైర్యంగా దాన్ని డెంగే వాడిని.నేను జాబ్ కోసం మళ్లీ హైడ్ వెళ్ళేవరికి రెగ్యులర్ గా దాన్ని రోజు డెంగే వాడిని. తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి నప్పుడు అప్పుడప్పుడు డెంగే వాడిని. ఇప్పటికీ కూడా చాన్స్ దొరికితే దెంగుతుతను. నేను హైడ్ కి వెళ్ళిపోయాక మా ఇంట్లో రెంట్‌కీ ఉండే అబ్బాయి తో డెంగించుకుతున్న అప్పుడప్పుడు అని చెప్పింది.


ఇది న నిజ అనుభవం ఫ్రెండ్స్. మరో ని అనుభవంతో మళ్లీ వస్తాను..KEYWORDS:


telugu sex stories, telugu puku kathalu, telugu sex storys, telugu sex kathalu, sex stories in telugu, telugu sex stories in telugu script, LATEST TELUGU AUNTY BOOTHU KATHALU,TELUGU BOOTHU KATHALU,NEW TELUGU BOOTHU KATHALU,TELUGU RASIKA KATHALU,TELUGU LANJALA KATHALU,TELUGU DOOLA KATHALU,TELUGU PUKU MADDA KATHALU,TELUGU BOOTHU KATHALU PDF,BOOTHU KATHALU TELUGULO,TELUGU BOOTHU,BOOTHU TELUGU KATHALU,TELUGU BOOTHU KATHALU TELUGULO,VADHINA MARIDI BOOTU KATHALU, Telugu Hot Stories, telugu Font Stories, Telugu PDF Stories, Kamasutra Stories, Telugu Sex Stories Download, Masala Stories, Mirchi Stories, Boothulu Kathalu, Boothu Prapancham, తెలుగు బూతు కథలు ni vente neunta inti oner to sex, Telugu Hot Stories, బూతు కథలు, Telugu PDF Stories Stories in Telugu Font picchipuku boothu prapancham Picchi Puku the large collection of fantasy Telugu Boothu Kathalu Telugu Sex stories telugu hot stories telugu kathalu boothulu sex education Pukumundalu Kamakeli Kamapisachi

Share: