Friday, November 27, 2020

కాల్ బొయ్

 కాల్ బొయ్ …(చాల్ బొయ్ గా వచ్చి తీచర్ నిదెంగిన విద్యార్ది) .నా పీరు కనక వల్లి నా జెవితం లొ జరిగిన ఒక సంఘటనను కత గా వ్రాస్తు ఉన్నాను.ఎంత అయినా నా పీరు తెలియడం ఇస్టం లెక నా పీరు ను మార్చి వ్రాస్తు ఉనాను. నాకు 20 ఎల్లకె వివహం అయంది.మెము సెక్ష్ బాగా ఎంజయ్ చెసాము.నాకు ఒక కొడుకు కూడా పుట్టాడు. వాడికి ఇప్పుడు 20 ఎల్లు. బె టెక్ చదువుతూ ఉన్నాడు.కాని కొడుకు పుట్టాక మా వరి లొ కూరిక సన్నగిల్లింది.

నా లొ కొరికలు తగ్గ లెదు.మెల్లగా మా వారి ఫ్రెంద్ పరిచయం అయితె అయన తొ నా కొరిక తీర్చు కొన్నాను . మా వారు కూద అబ్యంతరం చెప్ప లెదు.కాని మా వారి ఫ్రెండ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ రావదం తొ వెల్లి పొయ్యాడు . వాడు వచ్చి ఆరు నెల లు అయంది . నాకు గుల తీరదం లెదు, మాటల సందర్బం లొ కొరికలు తీర్చు కొదాంకి కాల్ గరల్స్ లా కాల్ బొయ్స్ ఉంటారు అని మ ఫ్రెండ్ మాటల సందర్బం లొ చెప్పింది, ఈ రొజు మా వారు లెరు .
బాబు హొస్టెల్ కాబట్టి పొనె చెసాను. అయెతె న వయ్సు 42 అని చెప్పి పొర పాటు చెసను. మీ వయసుకు కాల్ బొయ్ దొరకదం కస్త్మని ట్రయి చెసి దొరికితె పొన్ చెపిస్తా అని చెప్పాదు. ఇప్పుడు ఆ పొన్ కొసం ఎదూరు చుస్తూ ఉన్న్నాను. అంత లొ పొన్ మూగింది. హెలొ అని అన్న మీరు కనకవల్లి గారా ?అన అని అదిగాడు. అవ్ను మీరు ఎవరు? మెరు కాల్ బొయ్ కవాలి అని అడిగారు అత గద?

అవును.
నీను కాల్ బొయ్ ని మె వయసు 42 అయిన నాకు ఒకె. కాని కొన్ని షరతులు ఉన్నవి.
ఎమిటి అవి?
నెను సెక్ష్ లొ కొంచెం రఫ్ గ ఉంటాను బూతులు ఎక్కువ గ మట్లాడ తాను మరి మీరు బాగ కొపరెట్ చెయ్యాలి.అలా అయి తె
నెను వస్తాను.
నాకు కవలసినది అదె రఫ్ సెక్ష్ అంద్ బూతులు.నన్ను ఒక బానిసల లా చెసుకొ గలిగె మగాడు కవాలి అని అన్నాను
సరె
అయితె తాజ్ హొటల్ కి రంది అక్కద ఉంతను అని అననదు . వచ్చె టప్పుదు పలచని చెరె బొడ్డు కింద కట్టుకొని రండీ.
అలాగె సర్ అని అన్నా
బాగా పలచ్నై చీరె బొడ్డుకి 3 ఇంచెస్ కిద కట్టి లొ నెక జాకెట్ వెసాను జాకెట్ లొ నుండి నా సల్లు సగము కనపడుతు ఉన్నావి
నెను ఎలా ఉన్ననొ చూసి వడు అదిరిపొవలి .నను పగల దెంగాలి అనుకొన్నా .
ఔత్లొ హొతెల్ క్ చెరుకొనా ను. అక్కద్ అ క అమె కనిఫంచి మెర్ ఎన కనక్ అవలై ఆరు అని అదిగారు .అవును అని అన్మాను. నను ఒక లుక్షర్య్ రూ మి తీసుకువెల్లింది. అకక్ద్ ఔన సొఫ లొ క్ర్చొ అని అంది నెను కుర్హ్నా బథ్ రొం లొ ఊందు వస్త్దు రుం లొక్ చెసి కొని కుర్హొంది అని చెప్పిద్ని. రుం లొక్ చెసి ఎల దెంగుతాడొ అని ఉఊహంచు కొంతు కుర్హ్న ను. నను చుద్ ఆగె షొక్ అవ్వలి అని పవిత పిను ఇతీసి ఒక సన్ను కన పెడె టట్లు పవిత ఎడ్జస్త్ చెసి కుర్హున్నా.
ఊహల లొ దెంగిచుకొంత్ట్ ఊండగా నంస్తె తీచర్ అని విన బది తల పైకి ఎత్తి చుసి షాక్ అయ్యాను.అతదు నా ఒల్ద్ స్టూదెంట్.వదు న కొద్కు చ్లా స్ అమెత్ మ ఇంట్కి అప్పుదప్దు అప్ద్దు వ్సతూఉ ఉందె వాడు.నాకు బయ వెసి వెలి పొదము అని లెచి నిలుచున్నాను. తీచర్ వెల్లి పొదాం అని అనుకొంటు ఊనరు నా మత ఓక్కతి వెని వెల్లంది మీ అనుమతి ఇవ్వనిదందె మె మెద చెయి కూడ వేయ్ను అని అన్నదు. మంట్రముగ్దం అయినత్లు కూర్హున అపవిత సర్దుకొన్నా
మెరు కనకవల్లి తీఎచర్ అని తెల్సి నెనూ వచ్చ్నాను 24 అంతె ఎవ్రు రారు కని మె అందం నకు తెల్సు మీ వంపు సొంప్లు నాకు తెలెసు చదువు కొనె రొజుల నుండి నకు మీ మీద కొరిక ఉద్ని .న కొరిక ఇలా కలసి వచ్చంది అని అనుకొంతునా. నెను ఎవర్కి చెప్పన్ మీకు స్వర్గం చూపిస్తను . న మాట నమ్మడ్ని. మీరు సతిస్ఫ్య్ కాక పొతె చెఒప్ తొ కొట్టంది అని అనాందు. అలొచించు కోండి ఇస్తంలేక పొతె వెల్లంది.అని అన్నాడు
నెను సిలెంత్ గ ఔఅనను మరి ఇష్తమెనా అని అదిగడు మెలాగ సరె అని అన్నాను. మీరు నాకు తీచరు కబట్టీ ఒక సారి మీ కాల్ల కి దండంద్ పెత్తుకొని పని మొదలు పెడతాను ఒక్క సారి నిల్ బదంది అని ఆన్నాడు.నెను అనలొచితం గ నిలుచునాను .న కాల్ల మెద పడీ నంస్కఆఆమచెసి నన్ను దీవిచంది అనీనదు.నెను విష్ యు అల్ల్ థి బెస్త్ అని అన్నాను. నను మెలగ్ సూఫ దగ్గరకి నదిల్పించాడు. సొఫలొ కూర్చూ బెట్టి నా పక్కన కూర్చునదు. న బుజం మె అ చెయ్వెసి కనకకవలీ అని అన్నాదు.
వది వైపు చుసను,నలిప్స్ అందుకొన్నాఅడు.లిప్ కిస్ చెసదు. మెదం మిమ్మల్ని పెరు తొ పిలవ వచ్చ అని అడిగడు సరె అనీనను. నా పవిట లొకి చెతులు పొనిచి న సళ్లు పికుతూ ణేణూనీకు ఓక్ ముదు పెరు పెత్తన అనీదిగదు నెను నెకు ఒక ముద్దు పెరు పెట్టు కొంటాను అని అన్నాడు; ఎంతి అని అన సలు పిసికించు కొంటు . నీ కిఉ నెను పెట్టె పెరు లంజ అని అన్నాదు.చె అని చెయ్ నెట్టెసాను సారి అని అనాడు మొహ్మ్ మాద్చు కొని.పరవాలెదు లె అని అన్నా.నవి నలంజ నై న జకెత్ విప్పెసదు. బ్ర విపుతు ఇప్పుదు నిను ఎమి చెయాలి అని అన్నాదు.
దెనగ్లి అని అన్న సిగ్గు పడుతూ. ఎలా దెనాగ్లి అన్నదు న పుకు దగ్గర చెయ్వెసి. అబ్బ అంత బూతులు ఎల మతదలి అని అన్నా
చెప్పు కాస్త వివరం గ చెప్పు నిన్న్ను ఎల దెంగలొ.
నా పూకులొ సుల్ల్ ఇపెట్టి దెంగలి అన్నాను.
చెరె కుచ్చెల్లు లగెస్తు నీ కొదుకు ని నెను నీ అమ్మని దెంగ అని తిట్టె వాడిని అది ఇప్పుడు నిజం చెస్తు ఉన్న అని అన్నాదు. చీరా లంగా విప్పి వాది ముందు నన్ను నగ్నం గా నిల పెట్టాడు వాది పంట్ జిప్ విప్పాదు చూదు న మొద్డ్డ అని అన్నాడు. చెత్తొ పట్టుని బలె అని అన్నా. ఒక స్తుదెంత్ మొడ్డ కుడవ దానికి ఫీల అవుతావ ? లెదు గా నా కాల్ల మద్య కూర్హుని కుడువు అని అన్నడు. కల్ల మద్య కూర్హ్ని నొట్లొ పెత్తుకొనా .చీకవె నా లంజా అని చెకించాడు;
ఇక చాలు లె అని లెపి బెద్ మెదకి తీస్కువెలి పదెసి న కుత్త లొ సులి పెట్టి దెంగాడు నాఅది పగిలి పూత్Yంది అని అన్న విన ఎల్దు నా పుకులొ కర్చి మెదకి వాలి పొయదు త్యాంక్ ఉ అని కిస్ చెసను .ఎల ఔంద్ అని అదిగడు సామగా ఉంది బెళే దెంగవ్ అని అన్న్నా మల్లి కిస్ చెస. (ఇనక్ ఉంది)
Share: