Wednesday, December 2, 2020

అత్త నన్ను చేయమంది

 హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు అశోక్ మీరు ఇ వల మీతో చెపది నాకు మా అత్తా కి జరగిన అనుభవం సంవత్సరం 2003.

కథలోకి వస్తే మా ఇంట్లో నేను అమ్మ, నాన్న ఉంటాము నాన్న రైల్వే లో జాబు చేస్తారు అపుడు నేను 8 తరగతి పూర్తి చేసి సెలవులో ఇంటిదగర ఉన్నాను. మా నాన్న రేపు మనం అత్తా వల ఉరు వేల్తునము అని చెపాడు, నేను ఎందుకు అనాను . ఈ సరి సెలవులకి నువ్వు అకడే ఉంటావు అన్నాడు. నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పాను. నాన్న కోపంగా చెపింది చే అన్నాడు నేను నాన్నకి ఎదురు చేపలేక సరే అన్నాను.
మర్నాడు ఉదయం మేము బస్సు ఎక్కం మా ఉరు పల్లెటూరు అనుకుంటే అత్తా వల ఉరు ఇంకా పల్లెటూరు ఎపుడో చినపుడు వేళను ఉదయం 10 కి బస్సు ఎకితే సాయంత్రం 6 దక అయింది మేము అత్త వల ఉరు కి వచేసరికి బాగా చీకటి పడింది. బస్సు దిగి నడచుకుంటూ వేలము దరి అంత చీకటి నిదానముగా ఎలాగో ఇంటికి చేరకునం. ఇంట్లో కి వేలగానే అత్త ఎదురోచింది నాన్నతో ఏంట్రా ఎంత ఆలస్యం అయింది అంటూ చేతిలో ఉన సంచి తీస్కొని లోపాలకి తిస్కోనిపోయింది. అకడ లాంతరు (కిరోసేన్) బుడ్డి వెలిగించారు. నాన్న ఇక్కడ కరెంటు లేదా అని అన్నాను ఉంటది ఎపుడో వస్తది అన్నాడు. పైగా ఇక్కడ అంత దొంగ కరెంటు (పల్లెటూరు లో ఉండేవాలు అపట్లో అలాగే వాడేవాలు) కాసేపు అయాక అత్తా వచ్చి నాన్న స్నానం చేయరా అన్నం తిందువు అంది.

నాన్న నేను చేయను ఉదయం చేస్తాను అన్నాడు , అత్త నన్ను చేయమంది. నేను కూడా నాన్న లాగె ఉదయం చేస్తాను అనాను నాన్న పోయి చయ్ అనడు నేను చేసది ఏమిలేక టవల్ తీస్కొని. బాత్రూం ఎకడ అని అడిగాను అత్త అట్టు అనీ చూపించింది అక్కడ అంత చీకటి గ ఉంది లైట్ లేదా అన్నాను లేదు అంది. చీకట్లో చేయల అనను అత్త అవును అనటు తల ఉపింది. ఇంతలో నాన్న అక్క వాడు చీకట్లో చేయాడు గాని నువ్వు వెలి చేపించు అన్నాడు, నేను వాదులే నాన్న నినే చేస్తా అన్నాను , అత్త వెంటనే నా చేయి పటుకొని బాత్రూంలోకి తిస్కువేలింది, అ బాత్రూం కి తలుపు కూడా లేదు, అత్త తలుపు లేకుండా మీరు ఎలా చేస్తారు అన్నాను , ఇది పల్లెటూర్ కదా నాయన ఇకడ అందరు సాయంత్రం లేదా ఇళ్ళలో ఎవరు లేనపుడు చేస్తారు అంది. పకన ఉన్న చంబుతో నీళ్ళు తీస్కొని న మిద పోసింది సోప్ తీసుకోని రుద్దడం మొదలు పెటింది . పొట్ట దక రుద్ది నడుము దగర ఆపింది.
ఏంట్రా నువు బట్టలు మొత్తం విపలేదా అంది, విప్ప అత్త అనాను , అత్త మారి ఇదేంటి అంది నా అండర్వేర్ పటుకొని నేను చినగా నవ్వి అత్త అది అండర్వేర్ అత్త అనాను , అత్త స్నానం చేసేపుడు మొత్తం విప్పి చేస్తారు గాని ఇలా చేస్తే ఒళ్ళు ఎలా శుబ్రం అవుతుంది అంది. అండర్వేర్ తియి మా ఉరిలో ఎవరు వేస్కోరు ఎవలో ఒకలు అయినా ఇ ఎండలకి అది వేస్కుంటి గాలి ఎలా ఆడుది అది తియి గాలి బాగా ఆడిది అంది. నేను సిగ్గుపడుతూ తీసాను అత్త సిగ్గుపడకు రా నేను నిను చినపుడు నుండి చూస్తున బట్టలు లేకుండా అని సోప్ తీస్కొని నా తోడ్డలు కి సోప్ రాసి నా మొడ్డ దగర కి వచ్చింది ఒక చేతో మొడ్డ ని పటుకొని ఇంకో చేతో కింద నా వటలకి సోప్ రుద్దింది అబ్బ నాకు హయిగా గ ఉంది అదోల నాకు ఎపుడు అల అనిపించలేదు ఇంతకుముందు సొప ఇసారి నా మొడ్డ కి రుద్దింది నాది అపుడు 4.5 వుండేది(లేచినపుడు) అనుకుంట అత్త అల సోప్ రుద్దుతుంటే అది మెలగా లేవడం మొదలుపెటింది చీకటి కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతె అత్త నా మొడ్డ చూసి బయపడేది.
మొతానికి స్నానం పూర్తి అయింది.అత్తతుదుచుకొని రమ్మనిబయట కి వెలిపొయింది నేను వ లు తుదుచుకొని బయట కి వచ్చా నేను బయటకి రాగానే ఇద్దరు అమయిలు అక్కడ నిలబడి వున్నారు అత్తకూతురులుఒక టి నకంతె పెద్దది ఉంకొటీ చిన ది . నేను వెళ్ళి బ్యాగ్ తీసి బట్టలు తిస్కోకి అండర్వేర్ వేస్కోబోయాను, అత్త చూసి అది వేస్కోకు అని చెప్పాను కదా ఎందుకు వేస్కుంటూనవ్ అంది. నేను అత్త తో ఎందుకు గలబ అని టి-షర్టు సగం తొడలు కనపడేలా ఉండే షార్ట్ వేస్కున , బయటకి వచ్చా మా అత్త కుతులు ఇదరు నను చూసి నవుకుంటూనారు నాకు అర్ధం కాలేదు కిందకి చూస్కున షార్ట్ కి జీప్ పెటుకోవడం మర్చిపోయ నా మొడ్డ తలకాయ బయటకి కనపడ్తుంది , నేను వెనకి తిరిగి జీప్ వేస్కుని , నాన్న దగరకి వెలి పకన కుర్చున ఓ ఐదు నిముషాలు ఆగక అత్త అన్నం తిందురు గాని రండి అంది , లాంతరు వెలుతురులో కుర్చుని తినం, తినక అత్త మంచలు వేసింది 3 మంచలు , మాములుగా అయితే అత్త, అత్త కూతుళ్ళు ఇదరు చేరోమంచం మిద పడుకునేవాలు. అత్త మంచలు వేసి నాన్న ఒక మంచం మిద పడుకోమంది.
నాకు కూడా ఒక మంచం ఇచింది కూతుళ్ళు ఇదర్నీ ఒకమంచం మిద పడుకోమంది , అత్త కింద పడుకోమంది , అత్త కింద పడుకుంటాను అంది. నాన్న వాదులే అత్త ఏ పురుగో పుట్రో కుటుది పైన పడుకో వాడి పకన అన్నాడు . అత్త డుండు తీస్కొని న పకకి వచ్చి పడుకుంది అత్త కొద్దిగా లావుగా ఉంది అందులోను అ మంచం పల్లెటూరు రకం ఒక మనషికి ఎకువ నేను ఎలాగో ఇరుకుని పడుకున , అత్త , నాన్న మాటలడుకుంతునారు మాటలో నాన్న , అక్క బావ ఎపుడు వస్తాడు అనడు అత్త ఇంకా 6 నెలలు పటది రా అంది (మామ సోది కి వెలడు అని అత్త తరవాత చెపింది ) నాకు నిద్ర ఎపుడు వచిందో తెలియదు బాగా నిద్ర పోయా అర్ధరాత్రి దాటాక మెలుకువ వచ్చింది, టాయిలెట్ పోసుకుందాం అని లేచాను మొత్తం చీకటి అ లాంతరు వెలుగు బాత్రూం దక రావడం లేదు, లేచి మంచం ఉన చోటుకి కొద్దిగా దూరంగా వెలి ఉచ్చ పోసి వెనకి వచ్చా.
ఎందుకో తెలియదు అల ఒకసారి అత్త వేపు చూసా ఉన అ కొద్దిపాటి వెలుతురులో అత్త అందం , అత్త చిరా మోకాళ్ళు వరకు లేచి ఉంది కొద్దిగా తొడలు కూడా కనపడతూనాయి అబ్బ ఏమున్నది అత్త అలగే చూస్తున నోరు తెరుచుకొని అ మీడియం సైజు తొడలు, కొద్దిగా ఫైకి వచ్చా అత్త నడుము బొడ్డు సగం చిరకింద ఉంది సగం నాకు బాగా కనపడ్తుంది, ఇంక కొద్దిగా పైకి వచ్చా పల్లెటూరు కదా ఇక్కడ ఆడాళ్ళు బ్రాలు వేస్కోరు, అత్త సాల్లు ఎమునయి ఎగసిపడ్తున రెండు కొండల ఉనాయి దానికి తోడూ జాకెట్ పిన్ పైది పెటుకోలేదు అబ్బ దాని సాల్లు నాకు నోట్లో పెటుకు చికలి అనిపించింది, అల అత్త అందాలని ఓ 5 నిముషాలు చూసి అత్త పకన పడుకున నాకు బాగా తెలరేక మెలుకువ వచ్చింది టైం 7 అవుతుంది అనుకుంట పకన నాన్న లేడు లేచి అత్త దగరకి వెళ్ళి అత్త నాన్న ఎకడికి వేలాడు అని అడిగా.
అత్త మీ నాన్న ఉదయం మొదటి బస్సు కి వెళిపోయాడు అని చెపింది, నాకు చేపకుండా వెళిపోయాడు, అని బాగా కోపం వచ్చింది. కొద్ది సేపటి తరవాత బాత్రూం దగరకి పోయా లేట్రినే కూర్చుందాం అని అ బాత్రూం లో లేట్రినే లేదు, నేను బయటకి వచ్చి అత్త ని అడిగా అత్త నాకు లేట్రినే వస్తుంది ఎకడ కూర్చోవాలి అని, అత్త ఇంట్లో లేట్రినే ఇంకా కటివలేదు బయటకి పోవాలి అంది, నేను బయటకి ఎటు పోవాలి అన్నాను , అత్త పెద్ద కూతుర్ని పిల్చింది వాడితో పటు వెలి డొంక చుపివు అంది , అది సిగ్గుపడుతూ నేను పోను అంది, చినది కూడా అలాగే అంది. అత్త సర్లే పద నినే వస్తా అంది, ఒక చంబుతో నీళ్ళు తీస్కుని నాతో పటు రామంది, నేను అత్త ని ఫాలో అవుతూ అత్త వెనకాలే వేళను కొంత దూరం వెళ్ళాక మొత్తం కంప చెట్లు పిచ్చి మోకాలు తో అ ప్రదేశం నిండిపోయింది.
అత్త ఓ చోట ఆగి అ చెట్టు వెనకి పోయి కూర్చో పోయి అని చంభు న చేతికి ఇచింది , నేను చేటు వెనకి వెలి పని కనిచి వచ్చా అత్త అకడే నిలబడి ఉంది, ఇంటికి వెలిపోయం అల ఓ వారం గడిచింది పల్లెటూరు వాతావరణానికి అలవాటు పడ్డను కానీ ఇక్కడ ఆడుకోడానికి ఒకరు కూడా లేరు అత్త కూతుళ్ళు బయటకి పోయి ఆడుకుంటారు అన్నానికి ఇంటికి వస్తారు , తిని మాల పోతారు ఇంట్లో నేను అత్త ఉండే వలం . ఓ రోజు మద్యాహ్నం అత్త కూతుళ్ళు అన్నం తినక , అత్త నేను స్నానం చేసి వస్తాను ఇంట్లో నే ఉనండి అని చెపి వేలింది , అత్త అల బాత్రూం కి పోవడం , అత్త కూతుళ్ళు ఇదరు బయటకి ఎగిరిపోయారు, 5 నిముషాలు ఆగక అత్త బాత్రూం లో నుండి కేక ఏమే టవల్ తిస్కురా మర్చిపోయ అంది.
నేను అత్త వాలు ఇదరు నువ్వు అటు పోగానే బయటకి వెళిపోయారు అనాను, అత్త సర్లే గాని లోపల టవల్ ఉంటది తిస్కురా అంది, నేను టవల్ తీస్కొని బాత్రూం దాక వేల అ బాత్రూం కి డోర్ లేదు కదా అత్త విపినా చీర ని అడ్డం గ వేసుకొని స్నానం చేస్తుంది, నేను బయట నుండి అత్త ఇదిగో టవల్ తీస్కో అనాను బయట నుండి , అత్త కొంచం దగరకి రారా అంత దూరం నిలబడి తీస్కో అంటే ఎలా తిస్కోను అంది. నేను కొంచం దగరగా వెళ్ళి బాత్రూం అడ్డం గ వేసిన చీర ని పకకి జరిపి అత్త తీస్కో అని టవల్ అనాను అత్త టవల్ కోసం అత్త ఇటు తిరిగింది , అబ్బ ఏమి దృశ్యం అత్త వంటి పైన ఏమి లేవు ఇటు తిరేగిసరికి అత్త కుడి వేపున ఉన బాగాలు అని కనపడాయి పూకు మాత్రం సరిగా కనపడలేదు, అత్త టవల్ తీసుకుంది , నేను అక్కడే నిలబడి అత్త ని చూద్దాం ఆనుకున కానీ బయం వేసి వచేస , అ రోజు రాత్రి అయెతే నాకు నిద్ర పటలేదు మంచం మిద ఆటూఇటూ దొర్లుతున , నాన్న వెళిపోయాడు కదా నేను ఒక మంచం మిద పాడుకోవాలి.
నేను ఎకడికి వేలకుండా ఇంట్లో నే ఏదోటి చేస్తూ ఉండేవని ఇంటి వెనక స్థలం లో అడుకునేవని, అ రోజు బాగా ఎండా ఉంది నేను అడుకునక అత్త అన్నం తిందువు రారా అంటే , బాత్రూం కి పోయి కాలు, చేతులు కడుకుందాం అని ఉచ్చ వస్తుంటే నా మొడ్డ బయటకి తీసి పోస చివరి పడక నాకు మంట వేసింది అబ్బ బరించలేకపోయ , అబ్బ అని గట్టిగా అరిచాను , అత్త ఎమేంది రా అంటూ బాత్రూంలోకి వచ్చింది , నేను అపుడు నా మొడ్డ నీ చేతులో పటుకొని ఉన , అత్త ఎమేంది రా అల అరిచావ్ అంది , నేను అత్త న మొడ్డ చూస్తుంది అన సంగతి మర్చిపోయి , అత్త నేను ఉచ్చ పోసి అయిపోయాక నాకు నోపిగ ఉంది. అన్నాను, ఎండలో తిరిగినాటు ఉనావ్ వాల్లు వేడి చేసింది నీకు పద ఇంట్లోకి అంది, ఇద్దరం ఇంట్లోకి పోయాం.
అత్త బట్టలు తియి టవల్ కాటుకో అంది, నేను విపెస అండర్వేర్ తో సహా , అత్త కింద చాప వేసి నను పడుకోమంది నేను పడుకున , అత్త ఒక గూడని తడిపి న తలకి చుటింది , నూనే డబ్బా తీస్కొని వచ్చింది , నూనే నా పొట్ట మీద పోసి రుదుతుంది , నేను ఎందుకు అత్త అలా చేస్తున్నావ్ అని అడిగాను, వేడి త్వరగా తగుతుంది అని చెపింది , పొట్ట మిద బాగా రాసాక , టవల్ కొంచం తియి ఇంకా కొంచం కింద నూనే రాస్తా అంది , సరే అని టవల్ ఓపెన్ చేశాను అత్త నూనే చేతో తీస్కొని నా మొడ్డ కి రుద్దడం మొదలు పెటింది , అత్త చేయి అకడ తగలగానే నాకు వాల్లు అంత జివ్వుమంది నా మొడ్డ పుల్ గా లేచింది, అత్త నా మొడ్డ కి నైన్ పుస్తూ న మొడ్డని పైకి కిందకి అంటుంటే నాకు స్వర్గంలో ఉనటు అనిపించింది, కొద్ది సేపు అయాక మళ్ళి నాకు మొడ్డ లోపల నొప్పిగా అనిపించింది , అత్త నొప్పిగా ఉంది అపు అనాను, అత్త కొద్దిసేపు అగు ఇక నొప్పి ఉండదు అని చెపి నా మొడ్డ ని పైకి కిందకి అంది నా మోడ్డలో నుండి ఉచ్చ రాకుండా తెలగ జిగటగా ఎదో వచ్చింది అది బంక లాగుంది అది బయటకి వాచక నాకు హాయిగా అనిపించింది.
అత్త ఇపుడు ఎలా ఉంది అంది , నేను అత్త నొప్పి లేదు హాయిగా ఉంది అనాను , అత్త ఇక లేచి బట్టలు వేస్కో అంది, వేసుకొని అన్నం తినం, నాకు అత్త నా మోడ్దని పైకి కిందకి అనాది గుర్తుకి వస్తుంది, నాకు మళ్ళి అత్త తో అలా చేఎంచుకొవాలి అనిపించింది, రెండు రోజులు ఆగక ఏ ఈ సరి కావాలని నాకు నొప్పి రాకపోయిన అత్త నొప్పిగా ఉంది అని చేప అత్త పడుకోమని అనగానే నేను అని విపేసి టవల్ కటుకొని పడుకున ఇ సరి నా మొడ్డ లోపల పుల్ గ లేచి ఉంది , అత్త పొట్టకి నూనే రాసాక టవల్ తియమనగానే తీసా అత్త న మొడ్డని చూసి , ఏందిరా ఏది ఇలా ఉంది అంది, ఏమో అత్త నాకు ఏమి తెలుసు అనాను అత్త , నువ్వు చిన పిలడివి కాదు రా పెదోడివి అయిపోయావ్ అంది. నేను సిగ్గుపడుతూ నవ్వాను, అత్త నా మోడ్డకి నూనే రాసి నాకు కరేదాకా కోటి వెళ్ళిపోయింది, అపుడే ఆనుకున నేను పోయేలోగా అత్తని ఎలా అయినా డెంగాలి అని, సాయంత్రం అత్త స్నానికి వేలడానికి బట్టలు టవల్ పకన తిసిపెటుకుంది అత్త అల పకకి వేలగానే టవల్ తీసి దాచిపెట అత్త అది గమనించకుండా చిర జాకెట్ తీస్కొని స్నానానికి వేలింది.
నేను అత్త ఎపుడు పిలుసుదా అని వెయిట్ చేస్తున , అత్త కేక వేసింది అకడ టవల్ ఉంటది తిస్కురా అని, నేను ఎపుడపుడా అని ఎదురు చూస్తున టవల్ తీస్కొని ఇ సరి దేర్యం చేసి నేరుగా బాత్రూం లోకి వేళను ,అత్త వెనకి తిరిగి నను చూసి ఏరా నేరుగా లోపాలకి వచేవ్ అంది , నేను టవల్ ఇద్దాం అని వచాను అనాను, దానికి లోపాలకి రావడం ఎందుకు రా బయట నుండి ఇస్తే తీస్కోన అంది , నేను అత్త జారిన సల్లు , అతుల మద్యలో ఉన పుకుని చూస్తున , అత్త ఓరి బాడవ నను మాటలో పేటి టవల్ ఇవకుండా , నా వాల్లు అంత చుసేసావ్ కదరా అంది న చేతిలో ఉన టవల్ తీస్కొని చుటుకుంది. అత్త ఒకసారి నేను నిను హతుకుంటాను అనాను, అత్త చలే అపు ఎకడికో వేలిపోతునావ్ అంది. నేను అత్త ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్, అని బ్రతిమలడేసరికి, సరే అయితే ముందు వెలి బయట ఎవరేనా ఉనరేమో చుడమంది , నేను చూసి వచ్చి బయట ఎవరు లేరు అనాను, అత్త టవల్ మిద నేరుగా ఇంట్లోకి వెళిపోయింది, నేను కూడా అత్త వెనకాల వేళను.
తలుపుకి గోళెం పేటమంది, నేను పెటేసను , అత్త ఎర నను హతుకుంటావా ఇంకా ఏమి చేయవా అంది , నేను అత్త నువ్వు ఒపుకవాలి గాని నువ్వు ఏది చేయమంటే అది చేస్తా అనాను, అత్త మంచి ఉపు మిద ఉనావ్ కదరా అంది, అవును అత్త అనాను , సర్లే ఇంకెందుకు ఆలస్యం నీ బట్టలు తీసేయి అంది , నేను మొత్తం విపెస నా మొడ్డ మాములుగా లేదు బాగా నిగిడి ఉంది, అత్త ఏముంది రా ని మొడ్డ నువ్వు వచ్చిన మొదటి రోజు నీకు స్నానం చెంచినపుడు న చేతికి ని మొడ్డ తగిలినపుడు ఆనుకున ని మొడ్డ న పూకు లో దోపుకోవాలి అని అంది. చీకట్లో నీకు ఎలా కనిపిచింది అత్త అని అడిగితే, కనపడలేదు రా న చేతికి తగిలింది కదా, అపుడు తెలిసింది, ని మోడ్డకి వయసు వచ్చింది అని అంది, ఇంకా ఎందుకు ఆలస్యం అని అత్త టవల్ తెససింది నేను గట్టిగ అత్తని హతుకున అత్త హ్మ్మ్ హా అంటూ మూలిగింది, రేయ చినగా రా నువ్వు గట్టిగ హతుకుంటే న సల్లు నలిగిపోయ లా ఉనాయి అంది.
అత్తని మంచం మిద పడుకో బేటి న చేతులతో అత్త రెండు మామిడికాయ లాంటి సల్లుని పిసుకుతున అత్త హా హమ హా హ్మ్మ్ అంటుంటే నాకు ఇంకా మూడ్ వచ్చింది, అత్త కాలు పంగాచాపి అతులు మద్యలో ఉన పూకు పేదలు విడదీసి న మొడ్డ ని పూకు దగర రుదను అత్త ఒకసారిగా దాని గుద్ద ఏతి దించింది రేయ న పుకుతో అడుకోకురా దానికి మొడ్డ రుచి తగిలి రెండు సంవత్సరాలు అయింది మీ మామ సోది పోయాక న పూకు మూసుకొని ఉంది ఇని రోజులకి తెరుచుకుంది అంది , నేను మొడ్డ తీసి అత్త పుకులో దోపను అత్త పూకు అంత రసాలు ఉరడం వల న మొడ్డ ఒక తోపుకి పుకులోకి కూరుకుపోయింది అత్త కళ్ళు మూసుకొని గట్టిగ మంచని పటుకుంది , నేను డెంగడం మొదలు పేట అత్త హా హమ హా హ్మ్మ్ అంటూ అరుస్తుంది నేను బాగా ఫాస్ట్ గ దెంగుతున 20 నిముషాలు డెంగాక నాకు కరిపోయింది మొత్తం అత్త పుకులో కర్చేసి అత్త మీద అలాగే పడుకున కొద్దిసేపు అయాక ఎవరో తలుపు కొడ్తున శబ్దం వచ్చింది అత్త నేను ఇదరం దెబ్బకి లేచం , అత్త చిన కూతురు అమ్మ తలుపు తియి అంది.
అత్త లేచి చీర , జాకెట్ తీస్కొని పాక రూంలోకి పోయింది నేను న షార్ట్ అండ్ బనియన్ వేస్కొని తలుపు తిస , చినది అమ్మ ఏది అంది , నేను అమ్మ అ రూమ్ లో ఉంది అని చేప అది వెళ్ళబోయింది , అత్త అ రూంలో నుండి ఏమి కావలె నీకు అంది, అది మా ఐస్ వచ్చింది 2 రూపాయిలు ఇవు కొనుకుంట అంది, అత్త వంటరూమ్ లో డబ్బాలో ఉంటాయి తీస్కో అంది, అది వెళిపోయింది , ఇద్దరం ఉపిరి పిల్చుకునం , అత్త అ రూమ్ తలుపు తీసి లంగా తిసుకేలడం మర్చిపోయార అంది , అది వేలింద అంది వేలింది అని చెప్పాను అత్త అబ్బ అంది, అత్త లంగా తీస్కొని చిర కటుకోబోయింది నేను ఎందుకు అత్త చీర కడ్తునావ్ అనాను ఏరా నీకు ఇంక మొడ్డ దిగలేద కిందకి అంది, దిగింది అత్త కానీ నిను ఇలా చూసేసరికి మళ్ళి లేచింది అని తలుపుకి గోళం పేటను, అత్త కి కూడా మొడ్డ లేక ఇని రోజులు పూకు వాడిపోయింది ఇపుడు విచుకుంది , సరే అంది రెండో రౌండ్ స్టార్ట్ చేసాం అరగంట దేంగా , అ రోజు నుండి అత్త ని రోజు కనీసం రెండు సార్లు దేంగేవాని ఒకోసారి మూడు ,నలుగు సార్లు దేంగే వాని సెలవులు అయిపోయేదాకా రోజు అత్తని దేంగేవని సెలవులు అయాక కూడా అత్త నాన్న కి ఫోన్ చేసి పది రోజులు ఆగి రారా విని తెస్కువేలడానికి అని చెపింది, అలా మిగిలిన పది రోజులు అత్త ని బాగా దెంగి మా ఇంటికి వచేసను.
Share: